SLO ENG

Vrazov trg 2
1104 Ljubljana
Slovenija

telefon: +386 1 543 7700
Faks: +386 1 543 7701
e-pošta:

Natisni Nastavitve

90 let Medicinske fakultete UL

200990 let fakultete je čas, v katerem se izkaže, ali se je potrdila v svoji dejavnosti in opravičila obstoj. Medicinski fakulteti v Ljubljani je afirmacija zagotovo uspela, saj je v času delovanja popolne medicinske fakultete izobrazila že 6789 doktorjev medicine in 1758 doktorjev dentalne medicine. To pomeni, da je skorajda celotno zdravstvo v Sloveniji slonelo na njenih diplomantih, ki so slovensko medicino, izobraževanje in raziskave ponesli v sam svetovni vrh - in to kljub temu, da naša finančna sredstva ne dosegajo številk, ki jih dosegajo podobne fakultete v razvitem svetu. Nedvomno je k temu pripomogla tudi tradicija medicinskega izobraževanja in raziskav, ki je v Sloveniji že precej starejša kot 90 let.

Resneje se je medicinsko izobraževanje začelo že z »Academio operosorum Labacensis«. V njeni medicinski sekciji je deloval Marko Gerbec, ki je bil tudi začetnik kliničnih raziskav, saj je prvi opisal kliniko popolnega atrio-ventrikularnega bloka. 

1800Nadaljevalo se je z ustanovitvijo babiške šole, predhodnik medicinske fakultete pa je bil oddelek za mediko-kirurški študij na Liceju v Ljubljani.
V času Ilirskih provinc, leta 1809, je Licej prerasel v »Ecole centrale«, nekakšno Univerzo, v okviru katere je bil tudi medicinski oddelek, zametek prve medicinske fakultete na slovenskem ozemlju. Ob 90 obletnici medicinske fakultete tako lahko proslavljamo tudi 200 obletnico študija medicine v Ljubljani. Študij je že takrat trajal pet let, torej več kot ob ustanovitvi medicinske fakultete leta 1919.
S propadom Ilirskih provinc in vrnitvijo avstrijske oblasti je prenehal visokošolski študij in takratne oblasti so šolo najprej degradirale, leta 1848 pa celo ukinile.

90 obletnica naše fakultete je povezana s formalno ustanovitvijo Univerze v Ljubljani in medicinske fakultete kot njene ustanovne članice leta 1919. Tretji letnik je fakulteta dobila šele leta 1940, okupacija Jugoslavije pa je njen razvoj in obstoj.

Popolna Medicinska fakulteta s petletnim in kasneje šestletnim študijem je nastala leta 1945. Takrat je bila ustanovljena tudi stomatološka klinika, odgovorna za predmet stomatologija, ki je prerasel v samostojen študij stomatologije, sprva »Stomatološko fakulteto«, sedaj »Oddelek za Dentalno medicino«.

90 letno obdobje delovanja Medicinske fakultete je polno uspehov na vseh področjih, kar kaže na izredne sposobnosti in požrtvovalnost njenih sodelavcev.
Več let je teoretski del, ki je bil jedro raziskovalnega dela, živel precej ločeno od kliničnih raziskav, ki so bile takrat še razmeroma preproste, a so kljub temu privedle do svetovno odmevnih rezultatov. Šele v zadnjih dveh ali treh desetletjih je postopoma prihajalo do vse večjih povezav med teoretskimi in strokovnimi inštituti ter klinikami. Tudi klinično raziskovalno delo je vzcvetelo, tako da tudi tu po analizah objav sodimo med prvih 10% v svetu.
Raziskovalno delo je osnova za kritično in poglobljeno pedagoško delo in za razvoj stroke. Generacije zdravnikov, ki so jih do sedaj izobrazili učitelji medicinske fakultete, opravljajo svoje delo strokovno in na zavidljivi ravni, tako da se naša medicina brez sramu lahko meri z medicino v najrazvitejših državah.

Za pogled v bodočnost lahko naberemo kar nekaj poguma in samozavesti s pogledom na prehojeno pot. Že nastanek medicinske fakultete je doživljal vzpone in padce, na videz nepremostljive ovire in neposredne zaviralne posege oblasti. Toda medicina v Sloveniji je močna in se zna dvigniti tudi iz pepela, tako kot se je po ukinitvi šole s strani avstroogrske monarhije in s prenehanjem delovanja fakultete med okupacijo.
Prepričan sem, da želje in volje, da bi bili vse boljši, in da bi ostajali v svetovnem vrhu, ne manjka. Zdravniki, ki pridejo iz naše fakultete in podiplomskih izobraževanj, vključno s specializacijami, so izvrstni strokovnjaki, kar potrjujejo tudi uspehi naših zdravnikov na mednarodnih specialističnih izpitih.

Mnogi učitelji naše fakultete so cenjeni v strokovnih združenjih in v uredniških odborih mednarodnih revij, so vabljeni predavatelji na mednarodnih srečanjih... Mnogi so bili in so še vedno kot vrhunski specialisti vabljeni v najrazvitejše države, da opravljajo različne vrhunske posege in še bi lahko naštevali... Mnogo je posameznikov, ki bi jih lahko tudi poimensko predstavil, a kaj lahko bi koga po krivici izpustil
Kljub uspehom pa smo v družbi mnogokrat nerazumljeni in pogosto tarča senzacionalizma.

Tudi današnji čas za delovanje medicinske fakultete ni najugodnejši, čeprav se družba zaveda njenega pomena in politika ve, da zdravnikov primanjkuje. Recesija v svetu doda še svoje.

V tem jubilejnem letu Medicinska fakulteta v Ljubljani vpisuje novince v nov, vsebinsko in organizacijsko prenovljen program študija medicine in dentalne medicine. Že v prvih letnikih bodo novosti: učenje veščine sporazumevanja, stik z bolnikom in nujna medicinska pomoč v novem simulacijskem centru MF. Zgodnji stik z bolnikom se nadaljuje tudi v drugem letniku in celotna klinika vstopa v zgodnejše obdobje študija. Na večini teoretskih predmetov v nižjih letnikih je zato poudarek na osnovnih znanjih, medtem ko se specifična teoretska znanja teh predmetov selijo v sklope posameznih organov ali organskih sistemov.

S tem študent dobi temeljita osnovna znanja in teoretične podlage nadgrajuje skupaj z medicinskimi temami.
Hkrati pričakujemo vse večjo prepletenost teorije in klinike na vseh področjih, kar se bo verjetno odražalo ne le na še večji kvaliteti pouka temveč tudi na vse večjem strokovnem in raziskovalnem sodelovanju med teorijo in prakso tako na področju medicine kot dentalne medicine.
Zadnji letnik študija bo v celoti posvečen integriranju znanja, saj zdravnik zdravi bolnika in ne le posamezne organe ali organske sisteme. Raziskovalno delo študentov bo možno vključiti med izbirne vsebine, kar bo tudi dobra popotnica za morebiten podiplomski doktorski študij.
Pri tem se ne moremo izogniti dejstvu, da je kvaliteta študija in diplomantov odvisna predvsem od kvalitete študentov, kvalitete učiteljev in ustreznega številčnega razmerja med njimi. Tega ne more nadomestiti nobena reforma, v pozitivnem ali negativnem smislu pa na te parametre vplivajo štipendijska politika, dostopnost do študija, izbor študentov, izbor učiteljev in financiranje za zagotovitev ustreznega števila učiteljev.

Zadostno financiranje mora hkrati tudi zagotoviti materialna sredstva za raziskave, ki so temelj razvoja učitelja, študenta in stroke. Medicina zahteva temeljito znanje. Največji uspeh pa bomo dosegli, ko nam bo uspelo prevesiti razmerje med memoriranjem in razumevanjem v korist slednjega, saj le to zagotavlja, da bodo novi dr. med. In dr. dent. med. kasneje kos vsem novostim in problemom na profesionalni poti. To pa bo zahtevno tako za učitelje kot za študente. Mislim pa, da ne delujemo na Medicinski fakulteti zato, ker bi bilo to lahko, ampak zato, ker se ne bojimo izzivov in želimo biti soustvarjalci napredka in razvoja na vseh področjih.

Ob vpisu novincev se vedno pojavlja vprašanje, ali je izbirni postopek ustrezen in kaj je s feminizacijo. Ne želim polemizirati o tem, lahko samo poudarim, da je postopek objektiven in izključuje subjektivno poseganje v izbor. V razmislek pa bi se vrnil daleč v zgodovino. Prosvetljeni (čeprav prosvetljenstva še ni bilo) kralj Friderik II je za zdravnike in zdravnice, ki so takrat že imeli naziv »doktor«, leta 1221 zahteval naslednje:

  • Nihče ne sme prakticirati medicine, če njegovega znanja niso javno preverili učenjaki iz Saracene, čemur bi danes rekli »ugledne fakultete«. Poučevali niso samo »učenjaki«, tudi »učenjakinje«.
  • Študij mora trajati vsaj 5 let, za študij pa je potrebno dopolniti 21 leto starosti
  • Pred študijem medicine je potrebno dokazati uspešen triletni študij logike
  • Po študiju mora pred samostojnim delovanjem slediti obvezno leto prakse pod nadzorom
  • Zanimivo, kako se to sliši po 800 letih. ALI SMO SEDAJ BOLJ NAPREDNI?.

Na to vprašanje si bo že odgovoril vsak sam. Prvi cilj medicinske fakultete v Ljubljani pa ostaja izobraziti diplomante, ki se bodo po diplomi lahko hitro vključili v delo, svoje temeljno znanje uspešno nadgradili s specializacijami in nato tudi skrbeli za razvoj medicine in dentalne medicine v Sloveniji. Ta cilj pa bomo dosegli le, če bomo tudi sami skrbeli za odličnost fakultete in za razvoj njenih sodelavcev.

Današnja proslava 90 obletnice Medicinske fakultete v Ljubljani je svečan dogodek, in fakulteta si s svojim delovanjem in poslanstvom zasluži vso pozornost. V nagovoru ni mogoče izraziti vsega, kar ste k njenemu razvoju prispevali. Zato bi se na koncu rad zahvalil vsem vam,
učitljem, asistentom in drugim sodelavcem medicinske fakultete Univerze v Ljubljani za vaš prispevek k ugledu fakultete.
Marsikdo od vas deluje v neustreznih pogojih, kar moramo v naslednjih letih urediti, ampak dobre fakultete ne naredijo samo stavbe, temveč ljudje ki v njih delujejo. In prav vi ste prispevali k temu, da je medicinska stroka v Sloveniji odlična, in da smo se skupaj z Univerzo v Ljubljani uvrstili v svetovni vrh Univerz. Ne dvomim, da bomo tam tudi ostali in še napredovali. Dobre se morda da za trenutek zaustaviti, nikoli pa zares ustaviti.

Prof. dr. Dušan Šuput, dr. med.
Dekan Medicinske fakultete v Ljubljani

Elektronska oblika knjige ob 90. obletnici ULMF je na tej povezavi.

kacha

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani